Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

Vacatures in de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Deze wetten schrijven voor dat ingezetenen van de gemeenten, waaronder in ieder geval cliënten en/of hun vertegenwoordigers, betrokken worden bij de uitvoering van deze wetten.  In dit kader is per 1 januari 2015 in Midden-Delfland de Adviesraad Sociaal Domein van start gegaan.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over drie hoofddomeinen:

  • Maatschappelijke ondersteuning, waaronder algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
  • Voorzieningen op het gebied van Werk en Inkomen, waaronder de Participatiewet, het minimabeleid en de schuldhulpverlening;
  • Jeugdhulp en jeugdzorg, waaronder ondersteuning van mensen die opvoedings- en opgroeiondersteuning nodig hebben en de zorg voor jeugdigen.
De Adviesraad bestaat uit tenminste zeven en maximaal negen leden en een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De raad komt minstens 6 maal per jaar bijeen.

Momenteel hebben we nog één vacature binnen de Adviesraad.  Daarom zijn we op zoek naar :

EEN NIEUW LID


Wie zoeken wij
Vrijwilligers die (ervarings-)deskundigheid hebben op het gebied van de genoemde wetten. 
De raad bestaat bij voorkeur uit leden die daadwerkelijke gebruikers van sociale voorzieningen zijn en/of hun vertegenwoordigers, maar behartigt geen individuele  belangen.


Wat bieden wij
De mogelijkheid om in een betrokken raad het college te adviseren over het beleid in het sociale domein. Relevante cursussen worden vergoed.


Kennis en ervaring inzetten

Wilt u uw kennis en ervaring inzetten voor de inwoners van Midden-Delfland en bent u bereid zich te verdiepen in de beleidsmatige aspecten van het sociale domein? 
Heb je ook nog affiniteit met sociale media, dan is dat zeer welkom.
Stuur dan een brief (mail) met motivatie naar:  voorzitter @ adviesraad-sdmd.nl

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer C. Harteveld, 
Tel 06-42225014

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.