Adviesraad Sociaal Domein

Midden-Delfland

voor de 7e vergadering van 2018 van de ASD Midden-Delfland  te houden op woensdag 14 novenber 2018

Tijd:         19.30  – 22:00 uur
Plaats:     Gemeentehuis (kantine), Anna van Raesfeldstraat  37 te Schipluiden

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
 2. Adviesaanvraag beleidsregels Participatiewet vrijlating inkomsten, giften en vergoedingen voor (im)materiele schade (zie dropbox)

 3. Mededelingen uit het domein (vast agendapunt)
  1. Stand van zaken resultaatgericht werken (inkoop WMO en Jeugd 2019)
  2. Informatie over bestuurlijk overleg van 14 november jl.
  3. Terugkoppeling Cor ALV koepel 9 november 2018

 4. Verslag van de vergadering dd. 12-09-2018 (Dropbox)

 5. Samenstelling ASD-MD  Werving nieuwe leden, terugkoppeling sollicitatiegesprekken? 

 6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag

 7. Vaststellen volgende vergadering 

 8. Sluiting.

 

Tweets van de Adviesraad

Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.